19 เมษายน 2562 ระบบลงทะเบียนวิชาชุมนุม
      สำหรับนักเรียน        
ครูที่ปรึกษา
   
    Username:                
    Password:                
      คู่มือ              
                       
  ระบบการลงทะเบียนชุมนุมโรงเรียนนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกาษา 2561 เิดให้ลงทะเบียนแล้ว
ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่19 กรกฎาคม 2561
    wittayakorn@nkk.ac.th
FB: wittayakorn yasingthong
Version: TK230558