20 เมษายน 2561 ระบบลงทะเบียนวิชาชุมนุม
      สำหรับนักเรียน        
ครูที่ปรึกษา
   
    Username:                
    Password:                
      คู่มือ              
                       
  ให้นักเรียนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจะทำการปิดระบบครับ
ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่31 ธันวาคม 2560
    wittayakorn@nkk.ac.th
FB: wittayakorn yasingthong
Version: TK230558