หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสายใยลูกรักในวันบ้านและโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 394
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนนครขอนแก่นจะได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสายใยลูกรัก ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างอยู่ในโรงเรียน หาทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมแก้พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเครือข่ายผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูลูกในวัยรุ่นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้