หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : admin
อ่าน : 359
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามที่โรงเรียนนครขอนแก่น ได้ประกาศกำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้