1
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 
ผู้อำนวยการโรงเรียน​ 

2 3 4 5

นางไพร์จิตร แก้วศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ