1

นางมัทสธรง์ อบมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

math 9 math 2 math 12
นายคณิต วรรณภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญมา คำชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุนัน บุระกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

math 7 math 10 math 3
 นายนิมิตร สุวรรณศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสุนันทา บุระคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
จิรวัฒน์ วงษ์คง
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

math 8 math 11 math 5
 นายอดุลย์ ศิริทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธัมมา นามวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวสายสุนีย์ นาอุดม
ครูชำนาญการ 

 

math 4 math 6 math 1
 นางบุหลัน ถาวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายลิขิต พรหมพลเมือง
ครูชำนาญการ
นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
ครู 

 

 

math 1 sice 16 Custom sice 16 Custom
 นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวจุฑารัตน์ เทียนทองดี
ครูผู้ช่วย