t01 4 Custom
นางบุญญารัตน์ วิศัลย์พิทยากร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

sice 16 Custom t01 3 Custom t01 2 Custom
นางกงใจ เก้งโทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชนี คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวัชรี ชื่นใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

t01 1 Custom t01 7 Custom t01 6 Custom
นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิยะดา จ้ำนอก
ครูชำนาญการ
นางวนิดา คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

t01 8 Custom t01 1 Custom t01 1 Custom
นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตติยากร แก้ววิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุติมา อัศวพรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

t01 3 Custom sice 16 Custom sice 16 Custom
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ