1

นายอัครเดช สมานฉันท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 para 5  para 3 para 1 
นางสาวอมรา นามพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยขจร บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 para 2 para 2 sice 16 Custom
นายอุทัย แท่นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายจักรภัทร ชาบุญมี
ครูชำนาญการ