1580607350340
หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า